Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh.
Theo SGK GDCD 11 trang 40
Sự cạnh tranh nào vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh, và thường gắn với những mặt hạn chế của cạnh tranh.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu nào dưới đây?

Cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu: Vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức

Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính

Ta thấy cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế. Mặt tích cực gắn liền với cạnh tranh lành mạnh, và để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính đạo đức, tính pháp luật và hệ .....

Cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu vi phạm

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 40 thì sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh và thường gắn với những mặt hạn chế của cạnh tranh. Vậy đáp án đúng là pháp luật và các chuẩn mực đạo đức.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X