Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X