Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 19/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta thấy cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế. Mặt tích cực gắn liền với cạnh tranh lành mạnh, và để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quảTa thấy cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế. Mặt tích cực gắn liền với cạnh tranh lành mạnh, và để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính đạo đức, tính pháp luật và hệ quả

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. Cạnh tranh là một hiện tượng phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến giáo dục, thể thao,... Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sự phát...

Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn với các mặt tích cực thì gọi là cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có cạnh tranh lành mạnh mới thực sự là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy đáp án đúng là cạnh tranh lành mạnh.

Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh

Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh.
Theo SGK GDCD 11 trang 40
Sự cạnh tranh nào vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh, và thường gắn với những mặt hạn chế của cạnh tranh.

Cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu vi phạm

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 40 thì sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh không lành mạnh và thường gắn với những mặt hạn chế của cạnh tranh. Vậy đáp án đúng là pháp luật và các chuẩn mực đạo đức.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X