Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phương án lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.
Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, “cạnh tranh” được dùng để gọi tắt của cụm từ “cạnh tranh kinh tế”. Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là do sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện, thì cạnh tranh ra đời, tồn tại và phát triển.
Trong nền sản xuất hàng hoá, các chủ sở hữu khác nhau tổn tại với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, do đó họ không thể không cạnh tranh với nhau.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sản xuất hàng hoá tồn tại:

Sản xuất hàng hoá tồn tại: Trong các xã hội, có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất.
Giải thích
Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để trao đổi hoặc mua bán trên thị trường.

Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh?

Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người không phải là mục đích của cạnh tranh.
Mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. Biểu hiện ở những mặt sau:

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa.

Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm

Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm hành chính

Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của:

Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị điều tiết sản xuất hàng hóa thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường.

Trong nền sản xuất hàng hóa, mục đích của sản xuất là để tiêu dùng, để bán. Trong đó, sản xuất thường gắn với cung và tiêu dùng thường gắn với

Trong nền sản xuất hàng hóa, mục đích của sản xuất là để tiêu dùng, để bán. Trong đó, sản xuất thường gắn với cung và tiêu dùng thường gắn với mua.

Sự biến động của sản xuất hàng hóa là do sự biến động của

Sự biến động của sản xuất hàng hóa là do sự biến động của thị trường

Các sản phẩm của sản xuất hàng hóa là nhằm mục đích hướng ra xuất khẩu (nghĩa là mang ra trao đổi, buôn bán trên thị trường), chính vì vậy sự biến động của thị trường (mất giá, được giá,…) sẽ dẫn đến sự biến động của sản xuất hàng hóa (đẩy mạnh sản xuất hay hạn chế sản xuất,…).

Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai phải dựa vào…

Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ cho ai phải dựa vào đối tượng sử dụng loại hàng hóa - dịch vụ.

Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào không dựa trên…

Quyết định sản xuất hàng hóa - dịch vụ như thế nào không dựa trên nhu cầu của xã hội.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X