Read the following passage and mark the letter A,B,C or D to indicate the

02/12/2020 3,798

Câu Hỏi:
Read the following passage and mark the letter A,B,C or D to indicate the correct answer for each of the blanks.

The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, (1) ____ the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam and its spread to other (2) _____ of East Asia. According to these principles, it was located in a landscape of great (3)______ beauty on an axis (4) _____ the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers. In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty (5) ______ an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam. It shows the uniqueness (6) _____ the constmction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam's tradition of citadel building.
Thanks to the unique construction techniques, all the (7) _____ stone sections are intact and have not been (8) _____ by time and weather or by recent urban encroachment. The citadel of the Ho Dynasty is an architectural (9) _____ of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts. The citadel buildings represent an outstanding example of a new (10) ______ of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
consider (v): cân nhắc
throw back (v): ném lại
reflect (v): phản ánh
affect (v): ảnh hưởng
- Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp nhất
The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, reflecting the flowering of neo - Confucianism in the late 14th century in Viet Nam...
Tạm dịch:
Thành nhà Hồ được xây dựng theo các nguyên tắc Phong Thủy, phản ánh sự phồn thịnh của Tân Nho giáo vào cuối thế kỷ 14 ở Việt Nam ...
Mở rộng:
- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ; mệnh đề quan hệ sử dụng đại từ "which" bổ sung ý nghĩa cho cả mệnh đề đứng trước dấu phẩy;
- Câu đầy đủ là: The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, which reflects the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam ...
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "reflecting"
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
area (n): diện tích, phạm vi, khu vực
session (n): buổi họp, phiên
section (n): khu vực (của 1 tổ chức); phần, đoạn
region (n): vùng, miền
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất
... and its spread to other regions of East Asia.
Tạm dịch:
... và nó lan rộng sang các vùng miền khác ở Đông Á.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
scenic (adj): thuộc cảnh vật, phong cảnh
visual (adj): thuộc thị giác
nature (n): thiên nhiên
significant (adj): có ý nghĩa, đáng kể
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án A là phù hợp nhất
According to these principles, it was located in a landscape of great scenic beauty...
Tạm dịch:
Theo những nguyên tắc này, nó nằm trong một cảnh quan mang vẻ đẹp phong cảnh tuyệt vời...
Đáp án cần chọn là: A.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
fasten (v): buộc, trói chặt
join (v): nối liền, kết hợp
meet (v): giao nhau, gặp nhau, nối nhau
match (v): khớp, hợp, xứng
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án C là phù hợp nhất
... on an axis joining the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers.
Tạm dịch:
... trên một trục nối liền núi Tượng Sơn và Đốn Sơn tại một khu vực đồng bằng nằm giữa sông Mã và sông Bưởi.
Mở rộng:
- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ
- Câu đầy đủ là: ... on an axis which joins the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "joining"
Đáp án cần chọn là: C.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
deal with (v): giải quyết, xử lý, giao dịch
make (v): làm, tạo ra
play (a role) (v): giữ, nắm giữ (một vai trò)
perform (v): trình diễn, thực hiện
=> Cấu trúc: play a very/ an important role in sth/ doing sth [play a critical / a key role in sth/ doing sth]: đóng/ giữ vai trò quan trọng trong ...
In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty plays an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam.
Tạm dịch:
Về mặt lịch sử kiến trúc, Thành nhà Hồ đóng một vai trò quan trọng trong việc quy hoạch và xây dựng các khu đô thị ở Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
in (prep): trong
with (prep): cùng với
on (prep): trên
for (prep): cho
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án A là phù hợp nhất
It shows the uniqueness in the construction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam's tradition of citadel building.
Tạm dịch:
Nó chỉ ra sự độc đáo trong việc thi công xây dựng một thành trì nói chung và một thành trì bằng đá nói riêng, và cho thấy bước đột phá trong truyền thống xây dựng thành trì ở Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
serious (adj): nghiêm trọng
special (adj): đặc biệt
rocky (adj): nhiều đá, lung lay, không vững
major (adj): chính, chủ yếu
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất
Thanks to the unique construction techniques, all the major stone sections are intact...
Tạm dịch:
Nhờ các kỹ thuật thi công độc đáo, tất cả các đoạn đá chính vẫn còn nguyên vẹn ...
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
change (v): thay đổi
affect (v): ảnh hưởng/ tác động đến ai/cái gì
influence (v): tác động, chi phối
attack (v): tấn công
=> Dựa vào nghĩa và cách dùng thì chỉ có đáp án C là phù hợp nhất
... have not been affected by time and weather or by recent urban encroachment.
Tạm dịch:
... không bị ảnh hưởng bởi thời gian và thời tiết hoặc bởi sự lấn chiếm đô thị gần đây.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
building (n): tòa nhà, công trình
skill (n): kỹ năng
art (n): nghệ thuật
masterpiece (n): kiệt tác
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án D là phù hợp nhất
The citadel of the Ho Dynasty is an architectural masterpiece of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts.
Tạm dịch:
Thành nhà Hồ là một kiệt tác kiến trúc ở thế kỷ 14 với kiến trúc ấn tượng của các bức tường và các chi tiết khác.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
set (n): bộ
style (n): phong cách
quality (n): chất lượng
use (n): sự sử dụng
=> Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp nhất
The citadel buildings represent an outstanding example of a new style of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.
Tạm dịch:
Các tòa thành chính là ví dụ nổi bật về phong cách mới của thành phố hoàng gia Đông Nam Á với sự kết hợp giữa kiến trúc Việt Nam và các kỹ thuật thi công xây dựng độc đáo của Đông Nam Á và Đông Á.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X