(1)

02/12/2020 24

Câu Hỏi:
Read the following passage and mark the letter A,B,C or D to indicate the correct answer for each of the blanks.

The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, (1) ____ the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam and its spread to other (2) _____ of East Asia. According to these principles, it was located in a landscape of great (3)______ beauty on an axis (4) _____ the Tuong Son and Don Son Mountains in a plain between the Ma and Buoi Rivers. In terms of architectural history, the citadel of the Ho Dynasty (5) ______ an important role in the planning and building of urban areas in Viet Nam. It shows the uniqueness (6) _____ the constmction of a citadel in general and a stone citadel in particular, and a breakthrough in Viet Nam's tradition of citadel building.
Thanks to the unique construction techniques, all the (7) _____ stone sections are intact and have not been (8) _____ by time and weather or by recent urban encroachment. The citadel of the Ho Dynasty is an architectural (9) _____ of the 14th century with impressive architecture of the walls and other parts. The citadel buildings represent an outstanding example of a new (10) ______ of Southeast Asian imperial city with a combination between the Vietnamese architecture and the unique building techniques of Southeast Asia and Eastern Asian.
(1)
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
consider (v): cân nhắc
throw back (v): ném lại
reflect (v): phản ánh
affect (v): ảnh hưởng
- Dựa vào nghĩa thì chỉ có đáp án B là phù hợp nhất
The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, reflecting the flowering of neo - Confucianism in the late 14th century in Viet Nam...
Tạm dịch:
Thành nhà Hồ được xây dựng theo các nguyên tắc Phong Thủy, phản ánh sự phồn thịnh của Tân Nho giáo vào cuối thế kỷ 14 ở Việt Nam ...
Mở rộng:
- Động từ chia dạng V-ing vì trong câu này sử dụng dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ; mệnh đề quan hệ sử dụng đại từ "which" bổ sung ý nghĩa cho cả mệnh đề đứng trước dấu phẩy;
- Câu đầy đủ là: The citadel of the Ho Dynasty was built according to the Feng Shui principles, which reflects the flowering of neo-Confucianism in the late 14th century in Viet Nam ...
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "reflecting"
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X