Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

Xuất bản: 29/06/2023 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng giảm tần số kiểu gen dị hợp tử, tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử.

Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên là?

Kết quả của giao phối không ngẫu nhiên là làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai?

A, B, C đúng.
D- sai vì giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần KG của quần thể, không làm thay đổi tần số alen

Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?

Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm: Chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen.

Ý có nội dung đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên: Giao phối không ngẫu nhiên là?

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa có định hướng ở cấp do giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen theo hướng tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động của giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên tới quần thể đều có thể dẫn đến kết quả:

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, tác động của giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên tới quần thể đều có thể dẫn đến kết quả làm giảm sự đa dạng di truyền.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên?

Phát biểu không đúng khi nói về giao phối không ngẫu nhiên là: Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm tần số alen lặn có hại trong quần thể. Phát biểu này sai vì giao phối không làm thay đổi tần số.

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là:

Điểm giống nhau giữa giao phối ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên là đều có thể tạo ra biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa vì?

Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa vì làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số tương đối của các alen.

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X