Phân tích đa thức dfrac164x6+125y3 thành nhân tử, ta được

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Phân tích đa thức $\dfrac{1}{64}{x}^{6}{+}{125}{y}^{3}$ thành nhân tử, ta được

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Ta có $\frac{1}{64}x^6 + 125 x^3 = (\frac{1}{4}x^2)^3 + (5y)^3$
$= (\frac{x^2}{4} + 5y) [\frac{x^4}{16} - \frac{5}{4}x^2y + (5y)^2]$
$= (\frac{x^2}{4} + 5y)((\frac{x^4}{16} - \frac{5}{4}x^2y + 25y^2)$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X