Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới

10/11/2020 325

Câu Hỏi:
Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X