Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?

10/11/2020 260

Câu Hỏi:
Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X