Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân

10/11/2020 724

Câu Hỏi:
Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X