Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục
Nhà Trần rất quan tâm đến giáo dục:
- Quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại. Các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công.
- Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều, quy chế thi cũng được quy định rõ ràng: 7 năm thi tiến sĩ một lần, chọn Tam khôi (trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) trong kì thi Đình.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X