Nhân tố nào sau đây không được xem là nhân tố tiến hóa?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhân tố nào sau đây không được xem là nhân tố tiến hóa?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các nhân tố tiến hóa bao gồm: đột biến, chọn lọc tự nhiên, di - nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên. Giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể, do đó không làm thay đổi tần số alen, nên đây không được coi là nhân tố tiến hóa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X