Phát biểu nào sau đây chưa chính xác theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây chưa chính xác theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

A. Sai. Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi thành phần KG không làm thay đổi tần số alen.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X