Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

- Ý A sai vì chọn lọc tự nhiên là một nhân tố tiến hóa có hướng.
- Ý C sai vì chọn lọc tự nhiên không tạo ra đột biến có lợi mà chỉ có vai trò sàng lọc và giữ lại các cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi.
- Ý D sai vì còn có thể có những con đường khác như di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X