Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giao phối ngẫu nhiên không được coi là nhân tố tiến hòa.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X