Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

A. Sai. Biến dị thường biến không là nguyên liệu của tiến hóa
B. Sai. Chọn lọc ổn định vẫn diễn ra khi môi trường không thay đổi
C. Đúng. Cách li sinh sản là hiện tượng các cá thể của những quần thể khác nhau không có khả năng giao phối với nhau tạo ra hoặc sinh ra con lai bất thụ (giữa các quần thể không có sự trao đổi vốn gen với nhau).
D. Sai. Quá trình hình thành loài mới cần có các nhân tố: đột biến, giao phối, CLTN, cách li

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sau vụ cháy rừng vào tháng 3 năm 2002, quần thể cây tràm cừ ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh số lượng cá thể dẫn đến thay đổi đột ngột tần số các alen của quần thể. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đây là ví dụ về tác động của nhân tố nào sau đây?

Sau vụ cháy rừng vào tháng 3 năm 2002, quần thể cây tràm cừ ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh số lượng cá thể dẫn đến thay đổi đột ngột tần số các alen của quần thể. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đây là ví dụ về tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quá trình hình thành loài mới?
(1) Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lý hoặc khác khu vực địa lý.
(2) Đột biến đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.

- (1) →đúng
- (2) → đúng vì đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn NST đều góp phần hình thành loài mới
- (3) → đúng lai xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ NST song nhị bội chứa bộ NST của hai loài khác nhau

Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở những điểm nào sau đây?
1. Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng lẽ đối với từng gen mà đối với toàn bộ vốn gen, trong đó các gen tương tác thống nhất.

- Thuyết tiến hóa hiện đại đã phát triển quan niệm về chọn lọc tự nhiên của Đacuyn ở các điểm:
+ Chọn lọc tự nhiên không tác động riêng lẽ đối với từng gen mà đối với toàn bộ vốn gen, trong đó các gen tương tác thống nhất.

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể?

A- không làm thay đổi tần số alen, thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng đồng giảm dị
B- không làm thay đổi tần số alen và thành phần của quần thể
C- làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, một alen trội có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể

Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

- A, B, D đúng
- C sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X