Nhân tố nào sau đây góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể?

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nhân tố nào sau đây góp phần thúc đẩy sự phân hóa kiểu gen của quần thể?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cách li địa lý ngăn cản sự giao phối tự do và giảm di nhập gen làm tăng cường sự phân hóa vốn gen. Thúc đẩy sự phân hóa vốn đầu gen của quần thể là duy trì sự khác biệt về vốn gen của quần thể so với quần thể ban đầu.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X