Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are

02/12/2020 30

Câu Hỏi:
Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Phong Nha - Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.
Tạm dịch
: Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng là một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.
Thông tin
: Today, I'll talk about Phong Nha - Ke Bang National Park, one of the eightworld heritage sites in Viet Nam. (Hôm nay tôi sẽ nói về vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.)

=> True
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
The national park is located between Quang Binh and Hanoi, the capital of Vietnam.
Tạm dịch
: Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình và thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam).
Thông tin
: It is located in the central of Quang Binh Province,... (Nó nằm ở giữa tỉnh Quảng Bình, cách Hà Nội 500km về phía Nam.)

=> False
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.
Tạm dịch
: Phong Nha- Kẻ Bàng giống như một bảo tàng địa chất khổng lồ.
Thông tin:
Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum. (Có cấu trúc địa chất phức tạp với những loại đá khác nhau, Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như là một bảo tàng địa chất khổng lồ.)
=> True
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự tiến hóa của loài người trên Trái Đất.
Thông tin
: Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological development through various periods. (Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự hình thành địa chất trên Trái Đất qua từng giai đoạn.)

=> False
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
There are many rivers and streams here
thanks to the high average rainfall in this area.
Tạm dịch
: Có thể nhìn thấy nhiều sông và thác nước ở đây do vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn.
Thông tin
: The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. (Vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn; tuy nhiên; không có nhiều sông và thác nước ở đây vì nước mưa đã bị ngấm vào các núi đá vôi.)

=> False
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
No discovered cave in the world is larger than Son Doong.
Tạm dịch
: Không có hang động nào đã được khám phá trên thế giới lớn hơn Sơn Đòong
Thông tin
: Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world... (Sơn Đòong được xem là hang động lớn nhất trên thế giới)

=> True
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang gained UNESCO's recognition as a World Heritage Site in June 2003.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào tháng 6 năm 2003.
Thông tin
: Phong Nha - Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in July 2003.
(Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên bởi UNESCO vào tháng 7 năm 2003.)

=> False
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng không phải là điểm đến thích hợp cho những người leo núi mạo hiểm.)
Thông tin
: If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers. (Nếu bạn thích leo núi, ở đây có những ngọn núi thẳng đứng cao trên 1000m, điều mà là một thách thức với những nhà leo núi mạo hiểm.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X