Khẳng định nào sau đây về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khẳng định nào sau đây về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khẳng định về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là đúng: Tiến hóa nhỏ kết thúc bằng sự hình thành loài mới được đánh dấu bằng sự xuất hiện của cách li sinh sản.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X