Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước ?

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 13/11/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Vì sao năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Năm 1911 Nguyễn Tất Thành quyết định ra đi tìm đường cứu nước do yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911 trong hoàn cảnh:
- Phong trào Cần Vương thất bại cũng đánh dấu sự thất bại của con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến.
- Sự thất bại của phong trào đấu tranh của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đánh dấu khuynh hướng dân chủ tư sản, khuynh hướng này chưa thực sự xâm nhập sâu vào nước ta và chưa thể hiện được điểm ưu thế hay phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.
=> Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát. Yêu cầu đặt ra phải tìm kiếm một con đường cứu nước mới.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động nào sau đây?

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành có hoạt động: Ra đi tìm đường cứu nước.
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Bác rời bến Nhà Rồng trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville lên đường sang Pháp để học hỏi những điều mà Người cho là "tinh hoa và tiến bộ" từ các nước phương Tây nhằm thực hiện công cuộc giải phóng Việt Nam khỏi ách thuộc địa của Thực dân Pháp.

Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa như thế nào?

Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa đặt cơ sở cho việc xác định con đường cứu nước mới.

Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình

Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Bối cảnh lịch sử quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát.

Những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong giai đoạn 1911-1918 có ý nghĩa như thế nào?

Là cơ sở quan trọng để Người đến được với chủ nghĩa Mác- Lênin, xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man

Đâu không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước?

Nơi đặt trụ sở của tổ chức Quốc tế Cộng sản không phải nguyên nhân Nguyễn Tất Thành chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước

Nguyễn Tất Thành đã đến đâu đầu tiên trên con đường của mình?

Nguyễn Tất Thành đã đến Pháp đầu tiên trên con đường của mình

đề trắc nghiệm lịch sử 8 mới nhất

X