Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện là:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X