Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do:

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 21/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do: Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ví dụ nào sau đây nói về cơ quan tương đồng?

Gai xương rồng và lá hoa hồng là ví dụ nói về cơ quan tương đồng.

Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

Đáp án C, cánh dơi và chân trước của ngựa đều có nguồn gốc từ chi trước của thú.
A sai: cánh chim có nguồn gốc chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc từ biểu bì.
B sai: gai hoa hồng có nguồn gốc biểu bì, gai xương rồng có nguồn gốc là lá.

Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là

Cơ quan tương đồng là những cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở cùng loài tổ tiên mặc dầu hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện chức năng rất khác nhau

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng:

Tay người và vây cá voi là cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng.

Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do?

Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do CLTN đã diễn ra theo các hướng khác nhau.
Lý thuyết: Cơ quan tương đồng là các cơ quan có cùng nguồn gốc từ 1 loài tổ tiên chung ngày nay có thể có cấu tạo và chức năng giống hoặc khác nhau do quá trình chọn lọc tự nhiên. Vì vậy cấu tạo khác nhau về chi tiết do chọn lọc tự nhiên diễn ra theo hướng khác nhau.

Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa

Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau

Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do

Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X