Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới: bằng chứng giải phẫu so sánh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X