Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 13: Môi trường truyền âm có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 13 - Môi trường truyền âm có đáp án

Câu 1. Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu trả lời sai:

A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm

B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém

C. Sự truyền âm thanh là sự truyền dao động âm

D. Không khí là môi trường truyền âm tốt nhất.

Câu 2. Vận tốc truyền âm trong các môi trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. Rắn, lỏng, khí

B. Lỏng, khí, rắn

C. Khí, lỏng, rắn

D. Rắn, khí, lỏng

Câu 7. Nước có thể tồn tại ở ba thể là: rắn, lỏng, khí. Hãy chỉ ra nội dung nào sai trong các nội dung dưới đây?

A. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái rắn, nước truyền âm tốt nhất.

B. Trong ba thể: rắn, lỏng, khí thì ở trạng thái khí, nước truyền âm kém nhất.

C. Tốc độ truyền âm giảm theo thứ tự từ rắn, lỏng, khí.

D. Vì cùng là nước nên tốc độ truyền âm như nhau.

Câu 8. Âm truyền nhanh nhất trong trường hợp nào dưới đây?

A. Nước

B. Sắt

C. Khí ${O}_{2}$

D. Chân không

Câu 14. Chọn câu đúng. Âm thanh:

A. Chỉ truyền được trong chất khí.

B. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.

C. Truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và chân không.

D. Không truyền được trong chất rắn.

Câu 16. Chọn câu trả lời đúng:
Tốc độ truyền âm:

A. Có giá trị cực đại khi truyền trong chân không

B. Tăng khi mật độ vật chất của môi trường giảm.

C. Giảm khi mật độ vật chất của môi trường càng lớn.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 17. Chọn câu trả lời sai:

A. Môi trường càng loãng thì âm truyền đi càng nhanh

B. Môi trường càng dày đặc thì âm truyền đi càng nhanh

C. Để nghe được âm thanh cần có môi trường truyền

D. Sự truyền âm là sự lan truyền dao động âm

Câu 18. Chọn câu trả lời đúng:

A. Âm truyền nhanh hơn ánh sáng

B. Có thể nghe được tiếng sấm trước khi nhìn thấy chớp

C. Âm không thể truyền trong chân không

D. Âm không thể truyền qua nước.

Câu 21. Vận tốc truyền âm trong không khí vào khoảng:

A. 340 m/s

B. 20,4 km/phút

C. 1224 km/giờ

D. Tất cả các giá trị trên đều đúng

Câu 22. Hãy chọn câu sai:

A. Chất rắn luôn truyền âm thanh tốt hơn chất lỏng và chất khí.

B. Âm thanh có thể truyền trong các môi trường chất lỏng, rắn và khí.

C. Chân không là môi trường không thể truyền âm.

D. Hầu hết các chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng và chất khí.

Câu 23. Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về các môi trường truyền âm?

A. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém.

B. Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt nhất.

C. Trong những điều kiện như nhau, chất khí truyền âm kém nhất.

D. Trong những điều kiện như nhau, chất lỏng truyền âm kém nhất.

Câu 24. Khi gõ vào một đầu ống kim loại dài, người đứng phía đầu kia ống nghe được 2 âm phát ra vì:

A. Ống kim loại luôn phát ra hai âm khác nhau và truyền đến tai ta.

B. Âm đầu được kim loại truyền đi, âm sau truyền trong không khí.

C. Âm đầu do kim loại phát ra, âm sau do không khí phát ra.

D. Âm đầu do kim loại phát ra, âm sau do vọng lại.

Câu 25. Ở trên các núi cao, khi gọi nhau khó nghe hơn ở chân núi vì:

A. Không khí ở trên cao lạnh, nên truyền âm kém hơn.

B. Ở trên cao nắng hơn nên âm thanh truyền đi kém hơn.

C. Không khí ở trên cao loãng hơn, nên truyền âm kém hơn.

D. Ở trên cao gió cản trở việc truyền âm.

Câu 28. Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào sau đây?

A. Chất lỏng

B. Chất khí

C. Chất rắn

D. Chất lỏng, rắn và khí

Câu 29. Chọn câu sai trong các nhận định sau:

A. Âm thanh truyền được trong chất rắn

B. Âm thanh truyền được trong chất khí

C. Âm thanh truyền được trong chất lỏng

D. Các chất rắn, lỏng, khí và chân không đều truyền được âm thanh

Câu 30. Môi trường nào dưới đây không truyền được âm?

A. Chất rắn

B. Chất lỏng

C. Chất khí

D. Chân không

Câu 31. Môi trường nào sau đây không truyền được âm:

A. Nước

B. Không khí

C. Chân không

D. Môi trường bên trong thùng gỗ đậy kín nắp.

Câu 32. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không

B. Tường bê-tông

C. Nước biển

D. Tầng khí quyển bao quanh Trái Đất

Câu 33. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

A. Khoảng chân không

B. Sắt

C. Nước biển

D. Không khí

Câu 34. Vì sao âm thanh không thể truyền qua chân không?

A. Vì chân không là môi trường không có khối lượng

B. Vì chân không là môi trường không có màu sắc

C. Vì không thể đặt nguồn âm trong chân không

D. Vì chân không là môi trường không có hạt vật chất

Câu 35. Phát biểu nào không đúng khi nói về môi trường truyền âm?

A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém

B. Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm tốt hơn chất lỏng

C. Trong 3 môi trường truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất

D. Các ý kiến trên đều sai

Câu 36. Phát biểu nào đúng khi nói về môi trường truyền âm?

A. Khi truyền âm trong không khí, nếu không khí càng loãng thì sự truyền âm càng nhanh

B. Trong những điều kiện như nhau, chất rắn truyền âm kém hơn chất lỏng

C. Trong 3 môi trường truyền âm rắn, lỏng và khí thì chất khí truyền âm kém nhất

D. Các ý kiến trên đều sai

Câu 38. Vận tốc truyền âm trong không khí là:

A. 3,4m/s

B. 34m/s

C. 340m/s

D. 3400m/s

Câu 39. Càng lên cao nói chuyện càng khó nghe hơn vì sao?

A. Vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm

B. Vì càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm

C. Vì càng lên cao không khí càng loãng

D. Vì càng lên cao gió thổi càng mạnh

Câu 40. Trên núi cao âm thanh truyền đi:

A. Dễ hơn, vì không có vận cản âm.

B. Dễ hơn, vì trên núi gió rất lớn do đó mà âm được mang đi.

C. Khó hơn, vì không khí loãng môi trường truyền âm kém.

D. Khó hơn, vì trên núi lạnh hơn, âm thanh khó truyền đi hơn.

Câu 41. ${v}_{r}$, ${v}_{i}$, ${v}_{k}$ là vận tốc truyền âm của các môi trường rắn, lỏng và khí. So sánh vận tốc truyền âm trong ba môi trường đó:

A. ${v}_{k}$ < ${v}_{i}$ < ${v}_{r}$

B. ${v}_{r}$ < ${v}_{i}$ < ${v}_{k}$

C. ${v}_{r}$ < ${v}_{k}$ < ${v}_{i}$

D. ${v}_{i}$ < ${v}_{r}$ < ${v}_{k}$

Câu 42. Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng truyền âm của các môi trường?

A. Rắn, lỏng, khí

B. Rắn, khí, lỏng

C. Khí, lỏng, rắn

D. Lỏng, khí, rắn.

Câu 43. Sự truyền âm có đặc tính:

A. Truyền được trong tất cả các môi trường kể cả chân không

B. Truyền trong không khí nhanh hơn trong chất rắn

C. Truyền trong chân không nhanh nhất

D. Truyền trong chất rắn nhanh nhất

Câu 44. Chọn câu trả lời đúng:

A. Âm thanh không thể truyền đi trong nước.

B. Âm thanh không thể truyền đi trong chân không.

C. Âm thanh không thể truyền đi từ môi trường này sang môi trường khác.

D. Âm thanh chỉ truyền được từ môi trường rắn ra không khí.

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 13: Môi trường truyền âm

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 25 C
Câu 2 C Câu 26 C
Câu 3 A Câu 27 D
Câu 4 C Câu 28 D
Câu 5 A Câu 29 D
Câu 6 A Câu 30 D
Câu 7 D Câu 31 C
Câu 8 B Câu 32 A
Câu 9 C Câu 33 A
Câu 10 D Câu 34 D
Câu 11 A Câu 35 D
Câu 12 C Câu 36 C
Câu 13 A Câu 37 A
Câu 14 B Câu 38 C
Câu 15 D Câu 39 C
Câu 16 D Câu 40 C
Câu 17 A Câu 41 A
Câu 18 C Câu 42 C
Câu 19 B Câu 43 D
Câu 20 C Câu 44 B
Câu 21 A Câu 45 A
Câu 22 A Câu 46 B
Câu 23 D Câu 47 B
Câu 24 B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X