Gọi t_1,t_2,t_3 lần lượt là thời gian âm truyền trong các môi trường rắn, lỏng,

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Gọi ${t}_{1}{,}{t}_{2}{,}{t}_{3}$ lần lượt là thời gian âm truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và khoảng cách. Khi so sánh ${t}_{1}{,}{t}_{2}{,}{t}_{3}$ thứ tự tăng dần là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X