Trắc nghiệm Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Bộ đề trắc nghiệm Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn lại kiến thức phần Tiếng Việt của học kì 2 lớp 11.

Câu 1. Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì:
Câu 2. Lời nói là sản phẩm của cá nhân vì:
Câu 3. Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 4. Câu nào trong số các câu sau đây là câu nghi tu từ?

1. Mày muốn lôi thôi gì?
2. Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thế này thôi ư?
3. Nhưng thị làm gì mà hắn chửi?
4. Mà hắn có quyền gì chửi thị?

(Nam Cao, Chí Phèo)
Câu 5. Trong bản "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh có câu: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.". Nhận định nào sau đây nói đúng hiệu quả diễn đạt của cách viết câu như vậy?
Câu 6. Cho hai câu:

- Thằng bé ăn mỗi một bát cơm
- Thằng bé ăn những một bát cơm

Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 7. Cho hai câu:

- Nhỡ ra trời mưa
- May ra trời mưa

Nhận định nào sau đây là đúng?
Câu 8. Khi viết "Cũng may Thị Nở vào" (Nam Cao, Chí Phèo), tác giả cho rằng
Câu 9. Khi bà cô Thị Nở nói "Ai lại đi lấy cái thằng Chí Phèo" (Nam Cao, Chí Phèo), ý của câu nói là:
Câu 10. Khi Thị Nở nghĩ về Chí Phèo: "cho hắn ăn tí gì mới được" (Nam Cao, Chí Phèo), ý của thị là:
Câu 11. Câu nghi vấn tu từ "Sao anh không về chơi thôn Vĩ" (Đây thôn Vĩ Dạ) có hàm ý gì?
Câu 12. Khi so sánh tiếng Việt với tiếng Anh, tiếng Pháp, nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 13. Hiện tượng tách từ trong tiếng Việt đã dựa trên đặc điểm nào của tiếng Việt?
Câu 14. Phong cách ngôn ngữ chính luận được dùng trong những loại văn bản nào?
Câu 15. Văn bản thuộc phong cách chính luận có những đặc điểm gì:
Câu 16. Lớp từ ngữ nào được dùng nhiều nhất trong văn bản chính luận
Câu 17. Mục đích của văn bản chính luận là

đáp án Trắc nghiệm Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 10D
Câu 2DCâu 11A
Câu 3DCâu 12B
Câu 4BCâu 13D
Câu 5CCâu 14D
Câu 6DCâu 15D
Câu 7DCâu 16C
Câu 8DCâu 17A
Câu 9B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X