Trắc nghiệm vật lý 10 bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 15 - Bài toán về chuyển động ném ngang có đáp án

Câu 2. Để tăng tầm xa của vật ném ngang theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất?

A. Tăng vận tốc ném

B. Giảm độ cao điểm ném

C. Giảm khối lượng vật ném

D. Tăng độ cao điểm ném

Câu 3. Để tăng tầm xa của vật ném ngang theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì ta có thể sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Tăng vận tốc ném

B. Giảm độ cao điểm ném

C. Giảm khối lượng vật ném

D. Tăng vận tốc ném hoặc tăng độ cao điểm ném

Câu 5. Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ độ cao 40m xuống đất. Lấy g = 10m/${s}^{2}$. Phương trình quỹ đạo của vật là

A. ${y}{=}{0}{,}{02}{x}^{2}$

B. ${y}{=}{0}{,}{03}{x}^{2}$

C. ${y}{=}{0}{,}{04}{x}^{2}$

D. ${y}{=}{0}{,}{05}{x}^{2}$

Câu 11. Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian chạm đất của vật là

A. ${t}{=}{\sqrt{\dfrac{{{2}{h}}}{g}}}$

B. ${t}{=}\dfrac{{{2}{h}}}{g}$

C. ${t}{=}\dfrac{h}{{{2}{g}}}$

D. ${t}{=}{\sqrt{\dfrac{h}{{{2}{g}}}}}$

Câu 12. Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là

A. ${L}{=}{v}{\sqrt{\dfrac{h}{{{2}{g}}}}}$

B. ${L}{=}{v}{.}\dfrac{{{2}{h}}}{g}$

C. ${L}{=}{v}{.}\dfrac{h}{{{2}{g}}}$

D. ${L}{=}{v}{\sqrt{\dfrac{{{2}{h}}}{g}}}$

Câu 24. Từ cùng một độ cao so với mặt đất và cùng một lúc, viên bi A được thả rơi, còn viên bi B được ném theo phương ngang, Bỏ qua lực cản không khí. Kết luận nào sau đây đúng?

A. Cả A và B có cùng tốc độ ngay khi chạm đất

B. Viên bi A chạm đất trước viên bi B

C. Viên bi A chạm đất sau viên bi B.

D. Ngay khi chạm đất tốc độ viên bi A nhỏ hơn viên bi B

Câu 33. Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là:

A. Một đường elip

B. Một đường hypecbol

C. Một đường parabol

D. Một đường thẳng

Câu 34. Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu ${v}_{0}$, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?

A. Vật I chạm đất trước vật II

B. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của vật

C. Vật I chạm đất sau vật II

D. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 19 A
Câu 2 A Câu 20 B
Câu 3 D Câu 21 A
Câu 4 C Câu 22 A
Câu 5 D Câu 23 A
Câu 6 B Câu 24 C
Câu 7 B Câu 25 B
Câu 8 C Câu 26 B
Câu 9 A Câu 27 C
Câu 10 A Câu 28 A
Câu 11 A Câu 29 A
Câu 12 D Câu 30 C
Câu 13 A Câu 31 D
Câu 14 C Câu 32 A
Câu 15 D Câu 33 C
Câu 16 D Câu 34 D
Câu 17 B Câu 35 C
Câu 18 A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X