Từ một điểm ở độ cao h = 18 m so với mặt đất và cách tường nhà một khoảng L = 3

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ một điểm ở độ cao h = 18 m so với mặt đất và cách tường nhà một khoảng L = 3 m, người ta ném một hòn sỏi theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu ${v}_{0}$. Trên tường có một cửa sổ chiều cao a = 1 m, mép dưới của cửa cách mặt đất một khoảng b = 2 m. Hỏi giá trị của ${v}_{0}$phải nằm trong giới hạn nào để hòn sỏi lọt qua cửa sổ ? Bỏ qua bề dày tường, lấy g = 9,8 ${m}{/}{s}^{2}$

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X