Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án) phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án) Liên minh Châu Âu phần 1.

Câu 1. Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?
Câu 2. Nước nằm gữa châu Âu, nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là
Câu 3. Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU:
  • Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới
  • Là liên kết khu vực chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới
  • Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng
  • Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài
Câu 5. Vào năm 2004, so với Hoa Kì, EU có
Câu 6. Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ - rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?
Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng về sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơ-rô) là đơn vị tiền tệ chính thức trong giao dịch, thanh toán?
Câu 8. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào thời gian nào?
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?
Câu 10. Tự do di chuyển bao gồm :
Câu 11. Tự do lưu thông hàng hóa là
Câu 12. Việc sử dụng đồng tiền chung euro trong EU sẽ
Câu 13. Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:
Câu 14. Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực
Câu 15. Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng?
Câu 16. Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập vào năm
Câu 17. Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1967
Câu 18. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức
Câu 19. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC) vào năm 1967
Câu 20. Với hiệp ước nào, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU)
Câu 21. Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 tổ chức nào đổi tên thành liên minh châu Âu (EU) :
Câu 22. Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành?
Câu 23. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
Câu 24. Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
Câu 25. Khó khăn của EU khi sử dụng đồng tiền chung là
Câu 26. Tổ chức nào ở châu Âu được thành lập vào năm 1958
Câu 27. Năm 1958, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập
Câu 28. Nước nào sau đây không tham gia sáng lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm 1958
Câu 29. Các nước tham gia sáng lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu vào năm 1958
Câu 30. Năm 1958, năm 1951, năm 1957 là thời gian tương ứng với năm thành lập của các tổ chức nào ở châu Âu
Câu 31. Năm 1967, tổ chức nào ở châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức là Cộng đồng Than và thép châu Âu, Cộng đồng Kinh tế châu Âu và Cộng đồng Nguyên tử châu Âu?
Câu 32. Nước nào sau đây không tham gia sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiền thân của EU ngày nay) vào năm 1957.
Câu 33. Các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường quá trình liên kết ở châu Âu vào thời gian nào?
Câu 34. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm
Câu 35. Các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào thời gian nào
Câu 36. Năm 1951, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua đã thành lập
Câu 37. Có bao nhiêu nước ở châu Âu tham gia thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951?
Câu 38. Năm 1951, các nước nào đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu
Câu 39. Tổ chức nào ở châu Âu ra đời vào năm 1951
Câu 40. Nước nào sau đây không nằm trong nhóm 6 nước đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951
Câu 41. Sáu nước đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu vào năm 1951 là
Câu 42. Tổ chức nào là tiền thân của EU ngày nay
Câu 43. Cộng đồng Kinh tế châu Âu được thành lập vào năm
Câu 44. Năm 1957, các nước Pháp, CHLB Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua sáng lập
Câu 45. Tổ chức nào ở châu Âu ra đời vào năm 1957
Câu 46. Các nước nào tham gia sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957?
Câu 47. Năm 1967, Cộng đồng châu Âu được thành lập trên cơ sở hợp nhất của những tổ chức nào?
Câu 48. Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về
Câu 49. Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?
Câu 50. Nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị ở các quốc gia châu Âu không phải do
Câu 51. Biểu hiện nào chứng tỏ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới?

đáp án Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 (có đáp án) phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 27C
Câu 2ACâu 28C
Câu 3DCâu 29B
Câu 4ACâu 30C
Câu 5BCâu 31B
Câu 6BCâu 32B
Câu 7ACâu 33C
Câu 8BCâu 34D
Câu 9BCâu 35C
Câu 10CCâu 36C
Câu 11DCâu 37C
Câu 12ACâu 38D
Câu 13CCâu 39D
Câu 14ACâu 40B
Câu 15DCâu 41D
Câu 16CCâu 42C
Câu 17DCâu 43C
Câu 18DCâu 44D
Câu 19ACâu 45A
Câu 20CCâu 46A
Câu 21BCâu 47A
Câu 22BCâu 48D
Câu 23BCâu 49C
Câu 24DCâu 50A
Câu 25DCâu 51B
Câu 26B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X