Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án)

Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án) giúp các em ôn luyện và thử sức với các dạng câu hỏi có trong đề thi tốt nghiệp THPT.

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?
Câu 2. Một trong những nguyên nhân chung dẫn tới sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
Câu 3. Chiến thắng nào dưới đây của quân và dân ta đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?
Câu 4. Nước nào sau đây không tham dự Hội nghị cấp cao ở Ianta (2-1945)?
Câu 5. Lí do nào dưới đây đúng nhất để khẳng định sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 6. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm khác là
Câu 7. Ở Việt Nam, giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức kỷ luật cao, gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ gắn bó với nông dân?
Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo
Câu 9. Tổ chức ASEAN thành lập ngày 8 - 8 - 1967 tại
Câu 10. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) ở Liên Xô đã
Câu 11. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là
Câu 12. Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là
Câu 13. Ở khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào được coi là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á?
Câu 14. Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Câu 15. Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946)?
Câu 16. So với phong trào cách mạng 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là kết hợp các hình thức
Câu 17. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, nước nào có nền công nghiệp đứng thứ hai trong thế giới tư bản?
Câu 18. Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN ngày 8 - 8 - 1967 là
Câu 19. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
Câu 20. Những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945?
Câu 21. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông năm 1947 nhằm
Câu 22. Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh là
Câu 23. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành
Câu 24. Chiến thắng nào dưới đây của quân và dân ta đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?
Câu 25. Việc giải giáp vũ khí của phát xít Nhật ở Đông Dương sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc được giao cho quân đội

đáp án Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2DCâu 15A
Câu 3CCâu 16D
Câu 4CCâu 17C
Câu 5BCâu 18D
Câu 6CCâu 19A
Câu 7BCâu 20D
Câu 8BCâu 21C
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23A
Câu 11CCâu 24B
Câu 12DCâu 25B
Câu 13C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X