Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án)

Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án) giúp các em ôn luyện và thử sức với các dạng câu hỏi có trong đề thi tốt nghiệp THPT.

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phải mục đích của ta khi mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

A. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

C. Khai thông biên giới Việt - Trung.

D. Củng cố, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

Câu 2. Một trong những nguyên nhân chung dẫn tới sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. do tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào.

B. nhờ quân sự hóa cao độ nền kinh tế để buôn bán vũ khí thu lợi nhuận.

C. do trình độ tập trung tư bản cao và chi phí cho quốc phòng thấp.

D. nhờ áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

Câu 3. Chiến thắng nào dưới đây của quân và dân ta đã mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Cuộc chiến đấu tại các đô thị 1946.

B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

D. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.

Câu 5. Lí do nào dưới đây đúng nhất để khẳng định sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đất nước ta đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A. Chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng vũ trang còn suy yếu.

B. Cùng lúc phải đương đầu với giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt.

C. Thiên tai hạn hán kéo dài, nạn đói đang đe dọa trầm trọng.

D. Lực lượng ngoại xâm đông và mạnh, ngân sách trống rỗng.

Câu 6. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương có điểm khác là

A. chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp.

B. hạn chế phát triển công nghiệp nặng.

C. đầu tư vốn với tốc độ nhanh và quy mô lớn.

D. đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải.

Câu 8. Cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản đảng là báo

A. Nhân dân.

B. Búa liềm.

C. Thanh niên.

D. Người nhà quê.

Câu 9. Tổ chức ASEAN thành lập ngày 8 - 8 - 1967 tại

A. Thái Lan.

B. Xin-ga-po.

C. Ma-lai-xi-a.

D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 10. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) ở Liên Xô đã

A. có sự giúp đỡ của nhiều nước.

B. hoàn thành trước thời hạn.

C. hoàn thành đúng thời hạn.

D. không hoàn thành đúng tiến độ. COM

Câu 11. Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A. tự do và dân chủ.

B. đoàn kết với cách mạng thế giới.

C. độc lập và tự do.

D. ruộng đất cho dân cày.

Câu 12. Thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN là

A. Lào.

B. Campuchia.

C. Bru-nây.

D. Việt Nam.

Câu 14. Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. tư sản và tiểu tư sản.

B. địa chủ và tiểu tư sản.

C. công nhân và tư sản.

D. công nhân và tiểu tư sản.

Câu 15. Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung của Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946)?

A. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

B. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia dân chủ.

C. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một xứ tự trị.

D. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập.

Câu 16. So với phong trào cách mạng 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là kết hợp các hình thức

A. đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao.

B. đấu tranh nghệ trường và đấu tranh ngoại giao.

C. đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

D. công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Câu 18. Các quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN ngày 8 - 8 - 1967 là

A. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.

B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.

C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma.

D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.

Câu 19. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

B. Chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh được thành lập.

C. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc.

D. Cách mạng tháng Tám thành công.

Câu 20. Những quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố độc lập vào năm 1945?

A. Inđônêxia, Philippin, Lào.

B. Inđônêxia, Mianma, Việt Nam.

C. Malaixia, Việt Nam, Lào.

D. Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

Câu 21. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu - đông năm 1947 nhằm

A. kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B. giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng.

C. tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta.

D. ngăn chặn con đường liên lạc của ta với quốc tế.

Câu 22. Điểm giống nhau về chính sách đối ngoại của Nga và Mĩ sau Chiến tranh lạnh là

A. người bạn lớn của EU, Trung Quốc và ASEAN.

B. trở thành trụ cột trong “Trật tự thế giới hai cực”.

C. ra sức điều chỉnh chính sách đối ngoại để mở rộng ảnh hưởng.

D. trở thành đồng minh trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Câu 23. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Đảng Lao động Việt Nam.

C. Đông Dương Cộng sản đảng.

D. Đảng Dân chủ Việt Nam.

Câu 24. Chiến thắng nào dưới đây của quân và dân ta đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

A. Cuộc chiến đấu tại các đô thị 1946.

B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.

C. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

đáp án Đề thi học kì 1 Sử 12 năm 2020 tỉnh Bắc Giang (có đáp án)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 14A
Câu 2DCâu 15A
Câu 3CCâu 16D
Câu 4CCâu 17C
Câu 5BCâu 18D
Câu 6CCâu 19A
Câu 7BCâu 20D
Câu 8BCâu 21C
Câu 9ACâu 22D
Câu 10BCâu 23A
Câu 11CCâu 24B
Câu 12DCâu 25B
Câu 13C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X