Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Trọn bộ đề thi minh họa môn Sinh học năm 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết

Câu 1. Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?
Câu 2. Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?
Câu 3. Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
Câu 4. Theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?
Câu 5. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, prôtêin nào sau đây được tổng hợp ngay cả khi môi trường không có lactôzơ?
Câu 6. Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?
Câu 7. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
Câu 8. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp 2 cặp gen?
Câu 9. Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?
Câu 10. Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X có 2 alen là A và a. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây sai?
Câu 11. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?
Câu 12. Một quần thể thực vật, xét 1 gen có 2 alen là A và a. Nếu tần số alen A là 0,4 thì tần số alen a của quần thể này là
Câu 13. Nuôi cấy các hạt phấn có kiểu gen Ab trong ống nghiệm tạo nên các mô đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa có thể tạo được các cây có kiểu gen
Câu 14. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?
Câu 15. Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể có tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ
Câu 16. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người xuất hiện ở đại
Câu 17. Một loài thực vật, xét 2 cặp NST kí hiệu là A, C và B, b. Cơ thể nào sau đây là thể một?
Câu 18. Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
Câu 19. Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?
Câu 20. Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là
Câu 21. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết của loài này là
Câu 22. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?
Câu 23. Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa – Sâu ăn lá lúa – Ếch đồng – Rắn hổ mang - Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào thuộc nhóm sinh vật tiêu thụ bậc 3?
Câu 24. Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở
Câu 25. Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?
Câu 26. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu hình nhất?
Câu 27. Trong các phương thức hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí
Câu 28. Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Hạn chế sử dụng và xả thải túi nilon ra môi trường.
II. Tăng cường sử dụng các nguồn tài nguyên không tái sinh.
III. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên.
IV. Chống xói mòn và chống xâm nhập mặn cho đất.
Câu 29. Phép lai P: $\frac{AB}{\overline{ab}}$ x $\frac{ab}{\overline{ab}}$, thu được F1. Cho biết quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
Câu 30. Một loài thực vật, alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Hai cơ thể có kiểu gen nào sau đây đều được gọi là thể đột biến?
Câu 31. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,64 AA : 0,27 Aa : 0,09 aa. Cho biết cặp gen này quy định 1 tính trạng và alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quần thể này?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ.
II. Nếu có tác động của chọn lọc tự nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị thay đổi.
III. Nếu có tác động của đột biến thì tần số alen A có thể bị thay đổi.
IV. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
Câu 32. Một lưới thức ăn gồm các loài sinh vật được mô tả ở hình bên. Cho biết loài A và loài B là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là 1 sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn này?
Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia câu 112
I. Các loài C, G, F, D thuộc cùng một bậc dinh dưỡng.
II. Nếu loài E bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần xã thì số lượng cá thể của loài F chắc chắn tăng lên.
III. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn.
IV. Số chuỗi thức ăn mà loài M tham gia bằng số chuỗi thức ăn mà loài B tham gia.
Câu 33. Gen D ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau:
- Mạch không làm khuôn 5'... ATG ... GTG XAT .. XGA ... GTA TAA ... 3'
- Mạch làm khuôn 3'... TAX ... XAX GTA ... GXT ... XAT ATT ... 5'
Số thứ tự nuclêôtit trên mạch làm khuôn T:1 ; X:150; G:151 ; G:181; X:898
Biết rằng axit amin valin chỉ được mã hóa bởi các côđon: 5'GUU3', 5'GUX3', 5'GUA3', 5'GUG3'; axit amin histidin chỉ được mã hóa bởi các côđon: 5'XAU3', 5'XAX3'; chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp có 300 axit amin. Có bao nhiêu dạng đột biến điểm sau đây tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit do gen D quy định tổng hợp?
I. Đột biến thay thế cặp G - X ở vị trí 181 bằng cặp A - T.
II. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 150.
III. Đột biến thay thế cặp G - X ở vị trí 151 bằng cặp X - G.
IV. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit ở vị trí 898.
Câu 34. Một loài động vật, tính trạng màu mắt được quy định bởi 1 gen nằm trên NST thường có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành các phép lại sau:
Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia câu 114
Cho cá thể mắt nâu ở thế hệ P của phép lại 1 giao phối với 1 trong 2 cá thể mắt vàng ở thế hệ P của phép lại 2, thu được đời con. Theo lí thuyết, đời con có thể có tỉ lệ
Câu 35. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
II. Đột biển đảo đoạn có thể góp phần tạo nên loài mới.
III. Lại xa và đa bội hóa có thể tạo ra loài mới có bộ NST song nhị bội.
IV. Quá trình hình thành loài mới có thể chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 36. Một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, C, B, b và D, d nằm trên 2 cặp NST, mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lại P: 2 cây đều dị hợp 3 cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1 có 12 loại kiểu gen. Theo lí thuyết, cây có 1 alen trội ở Fị chiếm tỉ lệ
Câu 37. Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài; 2 gen này trên 2 cặp NST. Trong 1 quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 27% cây hoa vàng, quả tròn; 9% cây hoa vàng, quả dài; còn lại là các cây hoa đỏ, quả tròn và các cây hoa đỏ, quả dài. Theo lí thuyết, trong số cây hoa đỏ, quả tròn của quần thể này, tỉ lệ cây đồng hợp 1 cặp gen là
Câu 38. Cho sơ đồ phả hệ sau:
Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia câu 118
Cho biết bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm trên NST thường quy định; bệnh N do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định; Người 11 có bố và mẹ không bị bệnh M nhưng có em gái bị bệnh M. Theo lí thuyết, xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh M và bị bệnh N của cặp 10 -11 là
Câu 39. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; 2 cặp gen này nằm trên NST thường; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Phép lại P: Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ x Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ, thu được F1 có 17,5% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mặt đỏ ở F1, số ruổi không thuần chủng chiếm tỉ lệ
-dap-an-chua-dung
Câu 40. Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen A, A và B, b phân li độc lập cùng quy định; chiều cao cây do 1 gen có 2 alen là D và 2 quy định. Phép lai P: Cây hoa đỏ, thân cao x Cây hoa đỏ, thân cao, thu được F1 có tỉ lệ 6 cây hoa đỏ, thân cao : 5 cây hoa hồng, thân cao :1 cây hoa hồng, thân thấp :1 cây hoa trắng, thân cáo :3 cây hoa đỏ, thân thấp. Theo lí thuyết, số loại kiểu gen ở F1 có thể là trường hợp nào sau đây?

đáp án Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2DCâu 22C
Câu 3DCâu 23D
Câu 4CCâu 24A
Câu 5ACâu 25A
Câu 6BCâu 26A
Câu 7BCâu 27A
Câu 8ACâu 28D
Câu 9DCâu 29D
Câu 10DCâu 30C
Câu 11DCâu 31D
Câu 12CCâu 32B
Câu 13ACâu 33A
Câu 14ACâu 34A
Câu 15ACâu 35C
Câu 16ACâu 36B
Câu 17ACâu 37B
Câu 18DCâu 38C
Câu 19CCâu 39
Câu 20DCâu 40A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X