Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Trọn bộ đề thi minh họa môn Sinh học năm 2021 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia có đáp án chi tiết

Câu 2. Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

A. Thỏ.

B. Thằn lằn.

C. Ếch đồng.

D. Châu chấu.

Câu 6. Dạng đột biến NST nào sau đây làm thay đổi cấu trúc NST?

A. Lệch bội.

B. Chuyển đoạn.

C. Đa bội.

D. Dị đa bội.

Câu 7. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

A. Chim sâu.

B. Ánh sáng.

C. Sâu ăn lá lúa.

D. Cây lúa.

Câu 11. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây định hướng quá trình tiến hóa?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Đột biến.

C. Các yếu tố ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 14. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.

B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 18. Đặc trưng nào sau đây là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

A. Thành phần loài.

B. Loài ưu thế.

C. Loài đặc trưng.

D. Cấu trúc tuổi.

Câu 19. Có thể sử dụng nguyên liệu nào sau đây để chiết rút diệp lục?

A. Củ nghệ.

B. Quả gấc chín.

C. Lá xanh tươi.

D. Củ cà rốt.

Câu 20. Một gen tác động đến sự biểu hiện của 2 hay nhiều tính trạng khác nhau được gọi là

A. phân li độc lập.

B. liên kết gen.

C. liên kết giới tính.

D. gen đa hiệu.

Câu 24. Trong hệ mạch của thú, vận tốc máu lớn nhất ở

A. động mạch chủ.

B. mao mạch.

C. tiểu động mạch.

D. tiểu tĩnh mạch.

Câu 25. Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể ba?

A. Giao tử n kết hợp với giao tử n+ 1.

B. Giao tử n kết hợp với giao tử n - 1.

C. Giao tử 2n kết hợp với giao từ 2n.

D. Giao tử n kết hợp với giao tử 2n.

Câu 27. Trong các phương thức hình thành loài mới, hình thành loài khác khu vực địa lí

A. thường diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp.

B. không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

C. chỉ gặp ở các loài động vật ít di chuyển.

D. không liên quan đến quá trình hình thành quần thể thích nghi.

đáp án Đề minh họa 2021 môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21C
Câu 2DCâu 22C
Câu 3DCâu 23D
Câu 4CCâu 24A
Câu 5ACâu 25A
Câu 6BCâu 26A
Câu 7BCâu 27A
Câu 8ACâu 28D
Câu 9DCâu 29D
Câu 10DCâu 30C
Câu 11DCâu 31D
Câu 12CCâu 32B
Câu 13ACâu 33A
Câu 14ACâu 34A
Câu 15ACâu 35C
Câu 16ACâu 36B
Câu 17ACâu 37B
Câu 18DCâu 38C
Câu 19CCâu 39
Câu 20DCâu 40A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X