Unit 11: Changing roles in society

Project Unit 11 trang 69 sgk Tiếng anh 9

Project Unit 11 trang 69 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 69 với chủ đề Changing roles in society cùng nhau thảo luận về một cuộc thi được gọi là tầm nhìn của bạn về tương lai...

Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk Tiếng anh 9

Skills 2 Unit 11 trang 67 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 67 với chủ đề Changing roles in society Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya..

Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 11 trang 65 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 65 với chủ đề Changing roles in society đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9

Communication Unit 11 trang 64 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 11 trang 64 với chủ đề Changing roles in society đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine! Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn..