Review 3 (Unit 7-8-9)

Skills Review 3 trang 44 sgk Tiếng anh 9

Skills Review 3 trang 44 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 Skills Review 3 trang 44 luyện tập kỹ năng đọc, hiểu sau đó trả lời những câu hỏi ôn lại những kiến thức đã học trong unit 7, 8, 9..

Language Review 3 trang 42 sgk Tiếng anh 9

Language Review 3 trang 42 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 Language Review 3 trang 42 luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại bằng cách điền vào chỗ trống sau khi học xong unit 7, 8, 9..