Unit 9: English in the world

Project Unit 9 trang 41 sgk Tiếng anh 9

Project Unit 9 trang 41 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 9 trang 41 với chủ đề English in the world luyện tập chọn hai biến thể của tiếng Anh. Viết một sơ đồ tương tự thể hiện sự khác nhau về từ vựng giữa chúng

Looking back Unit 9 trang 40 sgk Tiếng anh 9

Looking back Unit 9 trang 40 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 9 trang 40 với chủ đề English in the world luyện tập kỹ năng đọc, hiểu sau đó tìm những từ ngữ được gạch chân và hoàn thành câu

A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 sgk Tiếng anh 9

A Closer Look 1 Unit 9 trang 33 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 9 trang 33 với chủ đề English in the world luyện tập nối các từ để tạo thành câu, đồng thời luyện tập kỹ năng nghe, hiểu để hoàn thành đoạn văn.