Unit 7: Recipes and eating habbits

Project Unit 7 trang 17 sgk Tiếng anh 9

Project Unit 7 trang 17 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 17 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc giao lưu với lớp khác để cùng thảo luận về những món ăn ưa thích...

Looking back Unit 7 trang 16 sgk Tiếng anh 9

Looking back Unit 7 trang 16 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 16 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đoạn văn sau đó nối các câu thành câu có nghĩa..

Skills 2 Unit 7 trang 15 sgk Tiếng anh 9

Skills 2 Unit 7 trang 15 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 15 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng nghe và hiểu đoạn hội thoại sau đó hoàn thành câu..

Skills 1 Unit 7 trang 14 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 7 trang 14 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 14 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

A Closer Look 2 Unit 7 trang 11 sgk Tiếng anh 9

A Closer Look 2 Unit 7 trang 11 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 7 trang 11 với chủ đề Recipes and eating habbits luyện tập kỹ năng đọc, hiểu đồng thời sử dụng danh từ và cụm từ sao cho phù hợp với từng câu văn