Unit 8: Tourism

Project Unit 8 trang 29 sgk Tiếng anh 9

Project Unit 8 trang 29 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 8 trang 29 với chủ đề Tourism luyện tập kỹ năng viết một bài quảng cáo về một điểm du lịch nào đó mà đã được học...

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 8 trang 26 với chủ đề Tourism luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đoạn văn sau đó hoàn thành các câu hỏi có liên quan tới đoạn văn..