He was accused of _____ their money.

01/12/2020 1,743

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
He was accused of _____ their money.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Cấu trúc: tobe accused of + V-ing/ having V.p.p: bị buộc tội làm gì
Khi nhấn mạnh hành động "steal their money" xảy ra trong quá khứ , sử dụng danh động từ hoàn thành.
=> He was accused of having stolen their money.
Tạm dịch: Anh ta bị buộc tội đã lấy cắp tiền của họ.
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X