Today, the number of people _______ from AIDs is finally decreasing.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose the best answer to complete each sentence
Today, the number of people _______ from AIDs is finally decreasing.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
- Động từ chính trong câu là "is finally decreasing" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho từ "people".
- Câu đầy đủ là: Today, the number of people who die from AIDs is finally decreasing.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "dying"

Tạm dịch:
Ngày nay, cuối cùng thì số người chết vì AID cũng giảm.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X