The nurse_________from Japan can speak English well.

02/12/2020 240

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete each sentence
The nurse_________from Japan can speak English well.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C
- Động từ chính trong câu là "can speak" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ "The nurse".
- Câu đầy đủ là: The nurse who comes from Japan can speak English well.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "coming"

Tạm dịch:
Y tá đến từ Nhật Bản có thể nói tiếng Anh rất tốt.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X