Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất

18/11/2020 220

Câu Hỏi:
Phong trào Tây Sơn có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp thống nhất đất nước?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê đã xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, bước đầu thống nhất đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất hoàn toàn dưới triều Nguyễn

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X