Phát biểu nào sau đây sai ?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát biểu sai là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X