Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn hóa Sơn La lần 2

Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn hóa Sơn La lần 2 giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm, chinh phục các câu hỏi khó để có điểm số cao.

Câu 1. Kali nitrat được dùng làm phân bón và được dùng để chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat là
Câu 2. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?
Câu 4. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X, thu được kết tủa trắng. Chất nào sau đây thỏa mãn tính chất của X?
Câu 5. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?
Câu 6. Trong quá trình điện phân nhôm oxit nóng chảy, để hạ nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit người ta hòa tan nhôm oxit trong
Câu 7. Số nguyên tử cacbon trong phân tử tristearin là
Câu 8. Polime nào sau đây được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ?
Câu 9. Thủy phân este X bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được sản phẩm gồm natri fomat và ancol isopropylic. Công thức của X là
Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
Câu 11. Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?
Câu 12. Kali đicromat thường được sử dụng như là một chất oxi hóa trong phòng thí nghiệm và công nghiệp. Công thức của kali đicromat là
Câu 13. Canxi hiđrocacbonat là một hợp chất không tồn tại dưới dạng chất rắn, mà chỉ tồn tại trong dung dịch nước có chứa các ion. Công thức của canxi hiđrocacbonat là
Câu 14. NaHCO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây không sinh ra chất khí?
Câu 15. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
Câu 16. Công thức hóa học của thạch cao sống là
Câu 17. Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là
Câu 18. Số nguyên tử cacbon trong phân tử lysin là
Câu 19.

Chất nào sau đây là anđehit fomic?

Câu 20. Khi đun nóng, sắt tác dụng với khí clo sinh ra hợp chất trong đó sắt có số oxi hoá là
Câu 21.

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
\(X(C4H8O2) \overset{+ NaOH, t^o}{\rightarrow}  Y  \overset{+ NaOH, (CaO, t^o)}{\rightarrow} CH4\)
Tên gọi của X là

Câu 22. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là
Câu 23. Cho 11,68 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 9,6 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là
Câu 24. Cho 7,788 gam một amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 12,606 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là
Câu 25. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 27. Thủy phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch KOH, thu được 1,84 gam glixerol và 19,32 gam muối của axit béo duy nhất. Tên gọi của E là
Câu 28. Cho m gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư) sinh ra 0,02 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là
Câu 29. Lên men dung dịch chứa 200 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là
Câu 30. Phát biểu nào sau đây đúng?
Câu 31. Một mẫu quặng boxit có chứa 40% Al2O3. Để sản xuất 200 km một loại dây cáp nhôm hạ thế người ta sử dụng toàn bộ lượng nhôm điều chế được từ m tấn quặng boxit bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3. Biết rằng khối lượng nhôm trong 1 km dây cáp là 1074 kg và hiệu suất của quá trình điều chế nhôm là 90%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 32. Cho các phát biểu sau:
(a) Etyl axetat được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ.
(b) Trong các loại hạt ngũ cốc, hàm lượng của amilopectin thường lớn hơn amilozơ.
(c) Etyl acrylat và tripanmitin đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.
(d) Trong một mắt xích nilon-6,6 có 20 nguyên tử hiđro.
(đ) Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh.
Số phát biểu đúng là
Câu 33. Từ chất X (C10H10O4, chỉ có một loại nhóm chức) tiến hành các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 3NaOH (t°) → Y + Z + T + H2O.
(2) 2Y + H2SO4 → 2E + Na2SO4.
(3) E + CuO (t°) → C2H2O3 + Cu + H2O.
(4) Z + NaOH (CaO, t°) → P + Na2CO3.
Biết MZ < MY < MT < 120. Cho các phát biểu sau:
(a) 1 mol chất Y có thể phản ứng tối đa với 2 mol brom dung trong dịch.
(b) E là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(c) X có 2 công thức cấu tạo phù hợp.
(d) Chất Z không tác dụng được với kim loại Na.
(đ) Khí P là một trong những khí gây ra hiệu ứng nhà kính.
Số phát biểu sai là
Câu 34. Nung một khoáng chất X có trong tự nhiên (sau khi loại bỏ các tạp chất) chỉ thu được chất rắn là MgO. Phản ứng của 18,64 gam chất X với 200 ml dung dịch HCl 2,5M, tạo thành 3,584 lít khí CO2, dung dịch Y chỉ chứa muối và axit dư. Lượng axit dư này phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 2,5M. Phần trăm khối lượng Mg trong X là
Câu 35. Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau:
– Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.
– Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế, kim điện kế quay.
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở bước 1 chưa có phản ứng xảy ra.
(b) Ở bước 2, có bọt khí thoát ra ở cả 2 điện cực.
(c) Phản ứng điện hóa xảy ra trong pin là: Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu.
(d) Sau một thời gian pin hoạt động, khối lượng anot giảm dần.
(đ) Các electron được nhường trực tiếp từ thanh kẽm sang thanh đồng.
Số phát biểu đúng là
Câu 36. Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp X gồm cacbon và lưu huỳnh thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2 và SO2. Hấp thụ hoàn toàn Y vào 400 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z chứa 33,5 gam chất tan. Phần trăm khối lượng cacbon trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 37.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
– Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm chứa 5 ml dung dịch H2SO4 loãng, dư. Để khoảng 5 phút.
– Bước 2: Lấy đinh sắt ra, thêm từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch vừa thu được.
Cho các nhận định sau:
(a) Ở bước 1, xảy ra phản ứng của Fe với H2SO4, tạo thành muối FeSO4 và giải phóng khí H2.
(b) Ở bước 2, xảy ra phản ứng oxi hóa muối FeSO4 bằng K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4.
(c) Ở bước 2, dung dịch chuyển dần sang màu nâu đỏ, đó là do Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+.
(d) Khi thêm từng giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch, thấy màu da cam phân tán vào dung dịch rồi nhạt dần.
(đ) Ở bước 2, Cr2O72- bị khử thành Cr2+.
Số nhận định đúng là

Câu 38. Hòa tan 0,5 gam một mẫu xỉ chứa sắt ở dạng FeO và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng trong bầu khí quyển N2 (tránh oxi hóa Fe2+) thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với 17,5 ml dung dịch KMnO4 0,01M. Mặt khác, hòa tan 0,75 gam mẫu xỉ trong dung dịch H2SO4 loãng rồi khử hết Fe3+ thành Fe2+ thì dung dịch thu được tác dụng vừa đủ với 32 ml dung dịch KMnO4 0,01M. Hàm lượng FeO và Fe2O3 trong mẫu xỉ lần lượt là
Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn 39,1 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (MX < MY, chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 1,495 mol khí O2, thu được CO2 và H2O. Đun nóng lượng E trên với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 44,2 gam hỗn hợp Z gồm các muối của các axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp T gồm hai ancol no hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được CO2 và 14,58 gam H2O. Mặt khác, để làm no hoàn toàn 39,1 gam E cần dùng tối đa 0,44 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 40. Hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Fe, FexOy. Hòa tan hết m gam X trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y (chứa 3 chất tan) và 0,08 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Cho Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 100,89 gam chất rắn. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,744 mol HCl, thu được 0,06 mol H2 và 200 gam dung dịch T. Cho toàn bộ T tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 0,031 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của HNO3) và 107,088 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm CuCl2 trong T là

đáp án Luyện giải đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn hóa Sơn La lần 2

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 21 A
Câu 2 A Câu 22 A
Câu 3 D Câu 23 A
Câu 4 C Câu 24 B
Câu 5 D Câu 25 B
Câu 6 A Câu 26 B
Câu 7 D Câu 27 C
Câu 8 A Câu 28 A
Câu 9 C Câu 29 D
Câu 10 A Câu 30 C
Câu 11 D Câu 31 A
Câu 12 D Câu 32 C
Câu 13 D Câu 33 B
Câu 14 D Câu 34 B
Câu 15 A Câu 35 B
Câu 16 B Câu 36 C
Câu 17 C Câu 37 D
Câu 18 D Câu 38 C
Câu 19 C Câu 39 C
Câu 20 C Câu 40 B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X