Phát biểu nào sau đây đúng?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Phát biểu đúng là este là dẫn xuất của axit cacboxylic khi thay thế nhóm -OH bằng nhóm -OR (R là gốc hiđrocacbon).

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X