Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X không đúng?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Este X có CTPT HCOOC6H5. Phát biểu không đúng về X là X được điều chế bằng phản ứng của axit fomic với phenol.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X