Đề thi thử Hóa THPT Kim Liên lần 4

Luyện giải đề thi Hóa THPT 2024 trường Kim Liên lần 4, hướng dẫn giải chi tiết từng câu hỏi trong bộ đề giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức

Câu 1. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Mg vào lượng dư dung dịch FeCl2.
(b) Cho kim loại Na vào lượng dư dung dịch CuSO4.
(c) Cho AgNO3 vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Cho khí H2 đi qua ống sứ đựng bột CuO nung nóng.
(e) Cho khí CO đi qua ống sứ đựng bột Al2O3 nung nóng.
(f) Cho kim loại Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3.
Số thí nghiệm có phản ứng tạo ra kim loại là
Câu 2. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
Câu 3. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và metyl acrylat trong dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm?
Câu 4. Chất nào sau đây là muối trung hòa?
Câu 5. Crom có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
Câu 6. Cho 3,0 gam glyxin tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
Câu 7. Khi đốt cháy 12,96 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,45 mol O2, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?
Câu 9. Kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm thổ?
Câu 10. Sắt (II) hiđroxit là chất rắn màu trắng hơi xanh. Công thức của sắt (II) hiđroxit là
Câu 11. Cho 13,2 gam este đơn chức no X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 12,3 gam muối. Công thức của X là
Câu 12. Ở nhiệt độ cao, H2 khử được oxit nào sau đây?
Câu 13. Este X được tạo bởi ancol etylic và axit axetic. Công thức của X là
Câu 14. Cho 0,15 mol hỗn hợp muối NaHCO3 và KHCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là
Câu 15. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?
Câu 16. Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
Câu 17. Công thức phân tử của etylen glycol là
Câu 18. Số nguyên tử hiđro trong phân tử axit oleic là
Câu 19. Chất nào sau đây là tripeptit?
Câu 20. Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?
Câu 21. 61. Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?
Câu 22. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?
Câu 23. Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch loãng nào sau đây?
Câu 24. 64. Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí H2 là
Câu 25. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 26. Natri hiđroxit (hay xút ăn da) là chất rắn, không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Công thức của natri hiđroxit là
Câu 27. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?
Câu 28. Khi đun nấu bằng than tổ ong thường sinh ra khí X không màu, không mùi, bền với nhiệt, hơi nhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khí X là
Câu 29. Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 30,24 gam Ag. Giá trị của m là
Câu 30. Hệ thống túi khí (Supplementary Restraint System – SRS) là thiết bị thụ động được trang bị để hạn chế tổn thương cho người ngồi trên xe khi có tai nạn xảy ra. Khi va chạm đủ mạnh, khí X sinh ra trong túi khí bởi sự phân hủy NaN3. Khí này cũng có trong thành phần của không khí. Khí X là
Câu 31. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng cách điện phân AlCl3 nóng chảy.
(b) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
(c) Hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng, dư.
(d) Hợp chất NaHCO3 có tính chất lưỡng tính.
(e) Muối Ca(HCO3)2 kém bền với nhiệt.
Số phát biểu đúng là
Câu 32. Cho 16,4 gam hỗn hợp glyxin và alanin phản ứng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 23,7 gam muối. Phần trăm theo khối lượng của glyxin trong hỗn hợp ban đầu là
Câu 33.

Để xác định công thức của một khoáng vật, người ta tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho dung dịch chứa 10,000 gam khoáng vật tác dụng với một lượng dư dung dịch axit clohiđric, thấy giải phóng nhiều nhất 1,980 lít khí X (ở đktc).
Thí nghiệm 2: Khi nung nóng khoáng vật ở 200°C, khối lượng của khoáng vật giảm 29,65% so với mẫu ban đầu, nếu nung nóng tiếp ở nhiệt độ cao hơn, khối lượng vẫn không đổi, ta thu được chất rắn A. Lấy 10,000 gam chất A cho tác dụng với lượng dư dung dịch axit clohiđric, thấy giải phóng nhiều nhất 2,113 lít khí X (ở đktc). Biết khí X không màu, không mùi, làm đục nước vôi trong nhưng không làm mất màu dung dịch nước brom. Xác định công thức khoáng vật.

Câu 34. Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3, Na2SO4, Ba(OH)2, NaHSO4. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là
Câu 35. Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,58 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có khí thoát ra và khối lượng bình tăng 3,69 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,13 mol O2, thu được Na2CO3 và 6,51 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?
Câu 36. Cho sơ đồ chuyển hóa:
Biết: X, Y, Z là các hợp chất của kali; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Cặp chất E, F không thỏa mãn sơ đồ trên là
Câu 37. Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho x gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 29,12 lít khí (đktc). Oxi hóa lượng C trong m gam X rồi dẫn sản phẩm khí thu được vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, thu được y gam chất tan. Giá trị của y là
Câu 38. Cho sơ đồ sau (các chấtphản ứng theo đúng tỉ lệ mol):
(1) 3X + 2KMnO4 + 4H2O → 3Y + 2MnO2 + 2KOH
(2) X + H2O (H+, t°) → X1
(3) X1 + O2 (enzim) → X2 + H2O
(4) X2 + Y (H2SO4 đặc, t°) ⇋ X3 + H2O
Biết X là hiđrocacbon có phân tử khối nhỏ nhất trong dãy đồng đẳng. Có các phát biểu sau?
(a) X3 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2.
(b) Phân tử khối của Y bằng 62 đvC.
(c) Khối lượng phân tử của X3 là 104.
(d) Đốt cháy 1 mol X1 cần 3,5 mol khí oxi (hiệu suất phản ứng 100%).
(e) Từ X có thể điều chế trực tiếp được anđehit axetic.
Số phát biểu đúng là
Câu 39. Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ ổn định, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch X chứa 4a mol CuSO4 và a mol NaCl cho đến khi nước bị điện phân ở catot thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y và hỗn hợp Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Tỉ khối hơi của Z so với H2 là 61/3
(b) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch Y thì pH sẽ tăng.
(c) Cho Y tác dụng với BaCl2 vừa đủ thu được dung dịch T chứa 372,5a gam chất tan.
(d) Khối lượng dung dịch Y giảm 219,5a gam so với dung dịch X
(f) Nhúng thanh nhôm (dùng dư) vào dung dịch Y thu được dung dịch G có khối lượng tăng 63a gam so với dung dịch Y
Số phát biểu đúng là:
Câu 40. Cho các phát biểu sau:
(a) Poli(hexametylen ađipamit) bền với nhiệt, với axit và kiềm.
(b) Lysin và axit glutamic đều có mạch cacbon không phân nhánh.
(c) Phân tử amilozơ và amilopectin đều chứa liên kết α-1,4-glicozit
(d) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch NaOH loãng.
(e) Triolein và natri oleat đều không tan trong nước.
Số phát biểu đúng là

đáp án Luyện giải đề thi Hóa THPT 2024 trường Kim Liên lần 4

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 21B
Câu 2DCâu 22D
Câu 3BCâu 23A
Câu 4CCâu 24B
Câu 5DCâu 25B
Câu 6DCâu 26A
Câu 7BCâu 27A
Câu 8ACâu 28B
Câu 9ACâu 29C
Câu 10CCâu 30A
Câu 11DCâu 31A
Câu 12ACâu 32D
Câu 13BCâu 33B
Câu 14CCâu 34C
Câu 15BCâu 35A
Câu 16CCâu 36A
Câu 17CCâu 37B
Câu 18ACâu 38C
Câu 19CCâu 39A
Câu 20ACâu 40C

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Các đề khác

X