Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu không đúng là chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X