Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xuất bản: 28/09/2020 - Cập nhật: 28/09/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu không đúng là este CH3OOCCH=CH2 có tên là vinyl axetat.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X