One of the girls________in that company caused an accident.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.
One of the girls________in that company caused an accident.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án:
- Động từ chính trong câu là "caused" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho cụm từ "the girls".
- Câu đầy đủ là: One of the girls who work in that company caused an accident.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động => rút gọn còn "working"
Tạm dịch:
Một trong số những cô gái làm việc tại công ty đó đã gây ra vụ tai nạn.
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X