The study said that the laziest children ________hard usually had bad marks.

02/12/2020 15

Câu Hỏi:
Choose the best answer to complete the sentence.
The study said that the laziest children ________hard usually had bad marks.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
- Động từ chính trong câu là "had" => cần mệnh đề quan hệ để giải thích cho chủ từ của vế sau "The laziest children".
- Câu đầy đủ là: The study said that the laziest children who don't study hard usually had bad marks.
=> mệnh đề quan hệ dạng chủ động + danh từ đằng trước có từ "the laziest" (dạng so sánh nhất) bổ nghĩa
=> rút gọn thành "not to study"
Tạm dịch:
Nghiên cứu cho rằng những đứa trẻ lười biếng nhất mà không học chăm chỉ thì thường nhận điểm thấp.)
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X